آموزش دوره های پایه افسری

آموزش دوره های ملوانی و زیر 3000 تن