رسالت موسسه آموزشي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران:

 

 ارائه خدمات و تولید محصولات آموزشی برتر علمی،کاربردی و مهارتی در سطح ملی و منطقه‌ای به داوطلبان رشته‌ها و مقاطع مختلف دریانوردی، لجستیک و عملیات بندری با استفاده از فنآوریهای آموزشی و با تکیه بر کارکنان و اعضاء هیات علمی متخصص، در راستای کسب رضایت مشتریان و مردم، تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص و برخورداری از سودی معقول و رشدی مستمر با توجه به اصول اخلاقی و قوانین و مقررات حاکم بر آموزشهای دریایی، لجستیک و عملیات بندری کشور .قصد نهایی ماموریت ما، خلق ارزش برای همه ذینفعان و توسعه پایدار برای کشورمان ایران است.