مجتمع آموزشی کشتیرانی شعبه چابهار به استقبال بهار قرآن و بهار طبیعت رفتند.

به مناسبت تقارن بهار قرآن و بهار طبیعت ، مجتمع آموزشی کشتیرانی شعبه چابهار با برگزاری مراسم سنتی هفت سین ، محفل قرآنی و تقدیم یادبود وهدیه فرهنگی به استقبال از بهار طبیعت و بهار جان هارفتند