اولین دوره شبیه ساز موتورهای دریایی (RTFLEX-MC.C-B&W/M/E ENGINE) ویژه مهندسین دوم ، سوم و ...

اولین دوره شبیه ساز موتورهای دریایی (RTFLEX-MC.C-B&W/M/E ENGINE) ویژه مهندسین دوم ، سوم و چهارم موتور بصورت دوره 4روزه در 32 ساعت عملی در مجتمع جدید شبیه سازهای دریایی موسسه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.